Menu

nl

Algemene voorwaarden

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van Braincaps B.V. gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 94098093

Artikel 1. ALGEMEEN

1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van koop/verkoop van zaken en/of van opdrachten en diensten van Improvital Group BV.
1.2. Aanvullingen of afwijkingen van deze voorwaarden moeten schriftelijk overeengekomen worden en gelden alleen voor die overeenkomst waarvoor ze gemaakt zijn.
1.3 Indien ook de Koper verwijst naar zijn algemene voorwaarden, zijn die voorwaarden niet van toepassing tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door Improvital Group BV is ingestemd.
1.4 Onder ‘Koper’ wordt iedere bezoeker verstaan van de internetsite, dan wel elke natuurlijke of rechtspersoon die met Improvital Group BV in contractuele relatie van welke aard dan ook komt te staan.
1.5 Improvital Group BV behoudt zich het recht voor deze voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen.
1.6 Door het gebruik van de internetsite van Improvital Group BV en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de Koper deze Algemene Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de internetsite.
1.7 Improvital Group BV is bevoegd van derden gebruik te maken bij de uitvoering van een overeenkomst met Koper.
1.8. De rechten en verplichtingen uit overeenkomsten tussen Improvital Group BV en Koper kunnen door de Koper niet aan derden worden overgedragen, tenzij met schriftelijke toestemming van Improvital Group BV.

Artikel 2. AANBIEDINGEN EN TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST

2.1. Alle aanbiedingen zijn geheel vrijblijvend en dienen worden aangemerkt als een uitnodiging aan de potentiële Kopers tot het doen van een aanbod. Improvital Group BV is op geen enkele wijze hieraan gebonden, tenzij dit schriftelijk en ondubbelzinnig is vastgelegd. De aanvaarding van de uitnodiging tot het doen van een aanbod door de potentiële Koper geldt als een aanbod en leidt slechts tot een totstandkoming van een overeenkomst als aan het overige bepaalde in dit artikel is voldaan.
2.2 Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt.
2.3. Een aanbieding die een termijn bevat kan door Improvital Group BV desondanks worden herroepen, mits binnen 5 werkdagen na ontvangst van die order, zelfs na ontvangst van de order.
2.4. In prijscouranten of op internet (website), offertes en andere documenten vermelde hoeveelheden, gewichten, maten, prijzen e.d. zijn uitsluitend informatief. Hoewel de belangrijkste kenmerken van producten zo nauwkeurig mogelijk worden weergegeven hebben zij het karakter van een benaderende aanduiding en binden Improvital Group BV niet.
2.5. Een overeenkomst wordt eerst geacht rechtsgeldig tot stand te zijn gekomen nadat Improvital Group BV de order schriftelijk heeft bevestigd dan wel met de uitvoering van de order is begonnen. De inhoud van de overeenkomst wordt bepaald door de offerte en/of opdrachtbevestiging van Improvital Group BV en deze algemene voorwaarden.
2.6. Indien, nadat de opdracht is verstrekt, een aanvullende opdracht wordt aangereikt, wordt de oorspronkelijk overeengekomen levertijd te vervallen.
2.7. Koper en Improvital Group BV komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan de voorwaarden zoals gesteld in artikel 2.5 en 2.6 is voldaan. Het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van Improvital Group BV zullen voor zover de wet dat toelaat, gelden als een vermoeden van bewijs.

Artikel 3. PRIJZEN

3.1. Alle prijsopgaven en de prijzen die door Improvital Group BV zijn weergegeven zijn in Euro’s, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent, en zijn inclusief omzetbelasting.
3.2. Bezorgkosten zijn inbegrepen in de prijs tenzij anders aangegeven.
3.3. Indien na het sluiten van de overeenkomst de prijzen van materialen, belastingen en/of andere factoren die de prijs van de goederen mede bepalen, een wijziging ondergaan, is Improvital Group BV gerechtigd deze prijswijziging door te voeren. Een prijswijziging van meer dan 10% geeft Koper het recht om de overeenkomst te ontbinden, mits dit schriftelijk en binnen zeven dagen na ontvangst van de desbetreffende mededeling gebeurt. Een ontbinding als voormeld geeft Koper geen recht op vergoeding van enigerlei schade.
3.4. Koper is de prijs verschuldigd die Improvital Group BV in de bevestiging conform artikel 2.5 van deze voorwaarden heeft verteld. Kennelijke (manipulatie-) fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Improvital Group BV worden gecorrigeerd.

Artikel 4. BETALING

4.1. Bij bestellingen via de internetsite kan worden betaald met behulp van de op de site vermelde betalingsmogelijkheden. Bij betaling met behulp van een door een derde uitgegeven credit card of elektronische betaalmethode, zijn hierop de voorwaarden van de desbetreffende kaartuitgever of bank van toepassing. Improvital Group BV is geen partij in de relatie tussen Koper en de kaartuitgever. Betalingen middels facturen, mits nadrukkelijk overeengekomen, geschiedt binnen 7 dagen na factuurdatum.
4.2. Een remboursbetaling vindt plaats door middel van een directe contante afrekening of op een door de vervoerder te bepalen wijze van betalen. Bestellingen boven €500,00 worden niet onder rembours bezorgd.
4.3. De wederpartij is in verzuim na verloop van de in lid 1 van dit artikel genoemde betalingstermijn zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist, ongeacht of de overschrijding daarvan Koper al dan niet kan worden toegerekend.
4.4. Bij niet of niet-tijdige betaling door Koper zal een aanmaningsprocedure worden gestart. Onverminderd de haar verder toekomende rechten, is Improvital Group BV alsdan bevoegd een rente te berekenen over het openstaande bedrag van 1.5% per maand of een gedeelte van een maand, te berekenen vanaf de betreffende vervaldag.
4.5. Alle door Improvital Group BV gemaakte buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten in het kader van een geschil met wederpartij, zowel eisende als verwerende, komen voor rekening van Koper.
4.6. Binnenkomende betalingen strekken tot voldoening van de oudst openstaande posten- rente en kosten daaronder begrepen, zelfs al verklaart Koper te dien aanzien anders.

Artikel 5. RETOURNEREN EN RECHT VAN ONTBINDING

5.1. Voor overeenkomsten met Kopers, die via de internetsite tot stand zijn gekomen of op een andere wijze waarbij uitsluitend gebruik is gemaakt van elektronische communicatie, geldt dat de Koper het recht heeft zonder boete en zonder opgaaf van redenen een Recht van Ontbinding uit te oefenen binnen dertig (30) kalenderdagen na aflevering van het product in kwestie. Bedrijven zijn volgens de Wet Kopen of Afstand 2001 van dit recht uitgesloten. Koper mag een product binnen eerdergenoemde periode van 30 dagen terugsturen, waarbij ze alleen de portokosten voor het terugsturen hoeven te betalen.
5.2. Voorwaarden voor het recht van retour: Het product mag niet gebruikt zijn en nog als nieuw opnieuw verkoopbaar te zijn. (Consument moet product wel kunnen bekijken, maar niet in gebruik nemen). Het moet onbeschadigd, en compleet zijn en in de originele verpakking retour gestuurd worden.
5.3. Indien de wederpartij van het herroepingsrecht zoals vermeld in het vorige lid gebruik heeft gemaakt en het product, ongebruikt en in originele verpakking met eventuele bijgeleverde accessoires zonder gebruiksschade aan Improvital Group BV worden aangeboden, dan draagt Improvital Group BV zorg voor terugbetaling aan wederpartij binnen 30 dagen na ontvangst.
5.4. In geval van annulering door bedrijven zijn alle door Improvital Group BV ter zake van de order c.q. opdracht gemaakte kosten alsmede de gederfde winst onmiddellijk opeisbaar, met een minimum van 10% van de hoofdsom, alles voor zoveel nodig te vermeerderen met eventuele door Improvital Group BV ten gevolge van de annulering geleden schade.

Artikel 6. LEVERING, LEVERINGSTIJD EN RISICO

6.1. In beginsel streeft Improvital Group BV ernaar om bestellingen die voor 16:00 uur (17.00 voor België) op een werkdag zijn geplaatst diezelfde dag te verzenden. De in de aanbieding en/of de opdrachtbevestiging genoemde c.q. overeengekomen leveringstermijn geldt niet als fatale termijn en worden slechts bij benadering aangegeven, ook niet indien deze door wederpartij uitdrukkelijk is aanvaard.
6.2. Indien nodig en in het geval dat Koper op het moment van bezorgen niet thuis wordt aangetroffen, worden de goederen de opvolgende dag wederom aangeboden. In dit geval wordt een notitie achtergelaten met de melding dat de levering kan worden opgehaald op het postkantoor. Een levering onder rembours dient contant te worden voldaan.
6.3. Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden.
6.4. De genoemde c.q. overeengekomen leveringstermijn wordt in ieder geval, maar niet uitsluitend, automatisch verlengd met de periode(n) gedurende welke: – er sprake is van vertraging in de fabricage en/of verzending en/of van enige andere de uitvoering tijdelijk verhinderende omstandigheid, ongeacht of dit Improvital Group BV kan worden toegerekend; – Koper in één of meer verplichtingen jegens Improvital Group BV tekortschiet of er gegronde vrees bestaat dat hij daar in tekort zal schieten, ongeacht of de redenen daarvoor gegrond zijn of niet; – Koper Improvital Group BV niet in staat stelt de overeenkomst uit te voeren; deze situatie doet zich onder meer voor indien de wederpartij in gebreke blijft de plaats van aflevering mee te delen.
6.5. Koper dient de bij Improvital Group BV gekochte goederen in ontvangst te nemen en te controleren (zie garantie). Wanneer deze goederen door Koper worden geweigerd of levering niet mogelijk blijkt, worden de goederen door Improvital Group BV opgeslagen, zulks voor rekening en risico van Koper. De kosten voor opslag zijn voor rekening van Koper Improvital Group BV zal nakoming vordering doch behoudt zich het recht voor de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden, onverminderd het recht van Improvital Group BV op schadevergoeding.
6.6 Ingeval een bestelling niet geleverd kan worden door schuld van Koper (verkeerde adres/ verkeerde naam/ niet afgehaald op locatie) dan rekenen wij een bijdrage in de verzendkosten van vier euro.

Artikel 7. UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

7.1. Improvital Group BV zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
7.2. Improvital Group BV is gerechtigd zonder toestemming van de Koper de opdracht of onderdelen daarvan uit te besteden aan of te laten verrichten door derden die niet in dienst zijn bij Improvital Group BV
7.3. Koper draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Improvital Group BV aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Koper redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Improvital Group BV worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Improvital Group BV zijn verstrekt, heeft Improvital Group BV het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.

Artikel 8. GARANTIE/RECLAME

8.1. Improvital Group BV garandeert dat alle zaken geschikt en wettelijk toelaatbaar zijn voor het doel waarvoor zij zijn bestemd, dat zij conform de overeengekomen specificaties zijn.
8.2. Met inachtneming van hetgeen elders in deze voorwaarden is bepaald, staat Improvital Group BV in voor de deugdelijkheid alsmede de kwaliteit van de door haar geleverde producten. Mocht een product onbruikbaar zijn door beschadiging tijdens het verzenden, of niet overeenkomen met het bestelde, dan heeft de wederpartij de mogelijkheid om dit product te retourneren. De kosten van het retourneren van de artikelen komen altijd voor rekening van Koper.
8.3. De garanties betreffende de geleverde zaken liggen bij de fabrikant van de betreffende zaken.
8.4. De wederpartij is gehouden voor het gebruik van de geleverde producten de bij de producten gevoegde informatie en adviezen van de fabrikant te lezen.
8.5. Reclamatie is niet mogelijk indien: – de geleverde zaken een of meer onvolkomenheden c.q. afwijkingen vertonen die vallen binnen een redelijke tolerantie; – de zaken voor een ander doel zijn gebruikt dan waarvoor zij normaliter zijn bestemd of naar het oordeel van Improvital Group BV op onoordeelkundige wijze zijn gebruikt, opgeslagen of vervoerd, – de schade is veroorzaakt door nalatigheid van Koper of doordat wederpartij in strijd heeft gehandeld met instructies, aanwijzingen en adviezen van Improvital Group BV– Koper niet aan zijn verplichtingen jegens Improvital Group BV (zowel financieel als anderszins) heeft voldaan.
8.6. Indien Koper met inachtneming van het in de betreffende overeenkomst en deze algemene voorwaarden bepaalde binnen 5 dagen na ontvangst schriftelijk reclameert, en zijn reclame door Improvital Group BV gegrond wordt bevonden, zal Improvital Group BV te hare keuze de gebrekkige zaken (of onderdelen daarvan) om niet vervangen (waarna de vervangen zaken haar eigendom worden) dan wel een prijsreductie verlenen.
8.7. Het in behandeling nemen van een reclame schort de betalingsverplichting van Koper niet op.
8.8. Indien buiten de boven omschreven gevallen aan een klacht aandacht wordt geschonken, geschiedt dit geheel onverplicht en kan wederpartij hieraan geen rechten ontlenen.

Artikel 9. KEURING

De zaken worden voor de aflevering door Improvital Group BV gecontroleerd. Koper heeft, voor eigen rekening, het recht de zaken voor de aflevering te keuren op tijd en plaats door Improvital Group BV vastgesteld.

Artikel 10. NIET-NAKOMING/ ONTBINDING/OPSCHORTING

10.1. Improvital Group BV is bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst, geheel of gedeeltelijk te ontbinden of de uitvoering op te schorten, zulks onverminderd de haar overigens toekomende rechten (op nakoming en/of schadevergoeding), indien: – Koper in strijd handelt met enige bepaling van de overeenkomst tussen partijen; – Koper overlijdt, surseance van betaling aanvraagt of aangifte tot faillietverklaring doet of faillissement van wederpartij wordt aangevraagd; – op enig vermogensbestanddeel van Koper beslag wordt gelegd;
10.2. Het in lid 1 van dit artikel bepaalde is van overeenkomstige toepassing indien Koper, na daar toe schriftelijk te zijn uitgenodigd, niet binnen zeven dagen naar het oordeel van Improvital Group BV passende zekerheid heeft gesteld.

Artikel 11. EIGENDOMSVOORBEHOUD

11.1. Levering onder rembours vindt plaats onder eigendomsvoorbehoud en na volledige betaling is het product eigendom van de Koper.

Artikel 12. AANSPRAKELIJKHEID

12.1. Improvital Group BV is niet aansprakelijk voor schade ontstaan als gevolg van enige tekortkoming in de nakoming van haar verbintenis(sen) jegens Koper. De nakoming van de verplichtingen uit garantie/reclame zoals omschreven in artikel 8 hiervoor geldt als enige en algehele schadevergoeding. Elke andere vordering tot schadevergoeding, uit welken hoofde dan ook, is uitgesloten, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van Improvital Group BV of leidinggevende ondergeschikten.
12.2. Improvital Group BV is evenmin aansprakelijk voor opzet of (grove) nalatigheid van (niet-leidinggevende) ondergeschikten of van anderen die zij in het kader van de uitvoering van de overeenkomst heeft ingeschakeld.
12.3. Improvital Group BV aanvaardt geen aansprakelijkheid voor, door of namens haar verstrekte adviezen.
12.4. Koper dient Improvital Group BV altijd in de gelegenheid te stellen een klacht af te wikkelen anders vervalt de aansprakelijkheidstelling en daarmee de schadeloosstelling.

Artikel 13. OVERMACHT

13.1. Onder overmacht in de zin van deze algemene voorwaarden wordt verstaan elke omstandigheid buiten de wil en toedoen van Improvital Group BV, al dan niet ten tijde van het aangaan van de overeenkomst voorzienbaar, ten gevolge waarvan de nakoming redelijkerwijs niet van Improvital Group BV kan worden verlangd, zoals oorlog, overheidsmaatregelen, gebrek aan grondstoffen, fabrieks- of vervoersstoringen van welke aard dan ook, werk- stakingen, uitsluiting of gebrek aan personeel, quarantaine, epidemieën, vorstverlet, tekortkoming van derden die door Improvital Group BV ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst zijn ingeschakeld (zoals te late levering door leveranciers), etc.
13.2. Overmacht geeft Improvital Group BV het recht hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen, hetzij de uitvoering van haar verplichtingen op te schorten, zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn. Ter zake van het reeds uitgevoerde gedeelte van de overeenkomst blijft Koper tot betaling gehouden.

 Artikel 14. PERSOONSGEGEVENS EN PRIVACY

Improvital Group BV zal alle gegevens en informatie van de Koper uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacybeleid.

Artikel 15. PARTIELE NIETIGHEID

Indien één of meer bepalingen uit deze overeenkomst met Koper niet of niet geheel rechtsgeldig zijn, blijven de overige bepalingen volledig in stand. In plaats van de ongeldige bepalingen geldt een passende regeling, die de bedoeling van partijen en het door hen nagestreefde economisch resultaat op juridisch effectieve wijze zo dicht mogelijk benadert.

Artikel 16. PLAATS VAN NAKOMING, TOEPASSELIJK RECHT, BEVOEGDE RECHTER

16.1. De vestigingsplaats van Improvital Group BV is de plaats waar Koper aan zijn verplichtingen jegens Improvital Group BV moet voldoen, tenzij dwingende bepalingen zich daartegen verzetten.
16.2. Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Improvital Group BV is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
16.3. Alle geschillen, die ontstaan naar aanleiding van de tussen Koper en Improvital Group BV gesloten overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht door de daartoe bevoegde rechter.

CONTACTGEGEVENS

Mocht u na het lezen van onze Algemene Voorwaarden, vragen klachten of opmerkingen hebben over deze Algemene Voorwaarden, neem dan gerust schriftelijk of per e-mail (info@braincaps.nl) contact met ons op.

Adres:
Braincaps BV
Lange Voren 3
7241HS Lochem

Wij staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer:94098093

Ons BTW-nummer is: NL86663465B01